Bảng đặc biệt theo năm - Thống kê giải đặc biệt miền bắc theo năm

Bảng đặc biệt miền Bắc theo năm

Bảng đặc biệt năm 2024

1 42932
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
87444
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
71961
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
19052
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
72031
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
2 10956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
28174
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
77433
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
62909
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
27567
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
3 62495
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
33389
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
17632
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
67364
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
64857
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
4 10240
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
13300
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
58535
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
69389
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
90869
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
5 38267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
69876
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
87122
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
72666
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
80183
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
6 72794
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
91267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
32939
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
00312
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
87661
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
7 69618
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
67384
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
03047
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
93374
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
12317
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
8 91089
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
85852
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
71307
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
30147
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
56095
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
9 48877
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
97041
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
16510
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
60325
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
10 73732
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
98352
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
14138
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
78736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
11 28285
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
68333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
69356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
98076
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
12 13113
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
00212
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
12073
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
54105
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
13 68586
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
39100
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
91753
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
90649
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
84396
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
14 91138
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
17670
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
69169
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
71396
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
16880
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
15 63261
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
48331
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
12334
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
99369
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
06926
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
16 95539
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
34864
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
05667
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
96850
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
61034
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
17 76553
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
58294
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
39399
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
90289
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
51468
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
18 54998
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
39903
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
78723
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
62904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
91322
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
19 14609
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
75801
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
15636
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
26592
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
14478
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
20 70964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
57406
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
35144
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
29379
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
21 45819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
99937
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
81866
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
19980
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
22 36910
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
82488
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
95371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
15525
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
23 87441
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
16053
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
59882
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
12681
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
24 61661
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
57333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
88274
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
69952
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
25 77375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
15545
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
16342
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
36594
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
26 20347
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
27234
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
59619
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
57620
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
27 61579
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
36209
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
20645
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
25842
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
28 68274
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
77645
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
49879
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
37696
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
29 75346
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
39648
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
37869
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
15877
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
30 08524
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
62135
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
44624
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
31 47666
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
36909
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2024

Bộ số Số lượt về
09
4 lần
52
4 lần
61
4 lần
67
4 lần
69
4 lần
Bộ số Số lượt về
74
4 lần
89
4 lần
32
3 lần
33
3 lần
34
3 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2024

 • 02: 0 lần
 • 08: 0 lần
 • 11: 0 lần
 • 14: 0 lần
 • 15: 0 lần
 • 16: 0 lần
 • 21: 0 lần
 • 27: 0 lần
 • 28: 0 lần
 • 29: 0 lần
 • 30: 0 lần
 • 43: 0 lần
 • 51: 0 lần
 • 54: 0 lần
 • 55: 0 lần
 • 58: 0 lần
 • 59: 0 lần
 • 60: 0 lần
 • 62: 0 lần
 • 63: 0 lần
 • 65: 0 lần
 • 72: 0 lần
 • 87: 0 lần
 • 90: 0 lần
 • 91: 0 lần
 • 93: 0 lần
 • 97: 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2024

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 12 lần Đuôi 0: 10 lần Tổng 0: 11 lần
Đầu 1: 9 lần Đuôi 1: 11 lần Tổng 1: 16 lần
Đầu 2: 9 lần Đuôi 2: 15 lần Tổng 2: 10 lần
Đầu 3: 20 lần Đuôi 3: 11 lần Tổng 3: 14 lần
Đầu 4: 16 lần Đuôi 4: 19 lần Tổng 4: 13 lần
Đầu 5: 11 lần Đuôi 5: 12 lần Tổng 5: 16 lần
Đầu 6: 19 lần Đuôi 6: 16 lần Tổng 6: 12 lần
Đầu 7: 16 lần Đuôi 7: 13 lần Tổng 7: 20 lần
Đầu 8: 13 lần Đuôi 8: 8 lần Tổng 8: 13 lần
Đầu 9: 11 lần Đuôi 9: 21 lần Tổng 9: 11 lần