Bảng đặc biệt theo tháng - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt theo tháng

Bảng đặc biệt miền Bắc theo tháng

Xem thống kê giải đặc biệt tháng 7 các năm

2024 94818
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
77620
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
38889
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
35313
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
49735
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
30003
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
04973
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
40957
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
09466
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
81994
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
91323
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
92619
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
83060
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
81707
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
43030
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
79496
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
54959
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
12559
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
23877
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
01882
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
10190
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
15296
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 0
Đầu:
Đuôi:
2023 90746
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
57123
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
96894
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
06883
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
29397
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
44798
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
93076
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
98215
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
05408
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
58222
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
45631
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
67115
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
26902
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
78668
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
08897
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
51351
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
22406
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
20080
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
15339
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
58286
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
35944
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
27433
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
58062
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
62442
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
75659
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
87929
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
21171
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
40915
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
69358
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
55741
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
72615
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
2022 01697
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
50554
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
86690
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
50239
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
68404
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
76796
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
91796
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
66224
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
10295
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
17772
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
02801
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
23151
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
95155
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
32850
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
38114
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
77064
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
66327
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
36713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
53393
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
25496
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
27404
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
04093
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
15361
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
22857
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
69502
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
00558
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
09155
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
56590
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
92303
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
96409
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
50267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
2021 01275
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
87781
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
02942
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
96477
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
91701
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
46868
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
61289
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
10346
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
70060
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
53594
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
38294
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
48323
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
41507
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
98653
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
70957
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
37782
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
05779
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
32872
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
47133
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
23036
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
47188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
23166
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
46724
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
77196
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
82380
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
40891
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
52371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
50098
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
10326
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
94715
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
62914
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
2020 44435
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
61129
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
58827
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
77775
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
11070
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
25470
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
73860
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
83783
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
78091
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
77969
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
03116
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
28890
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
20508
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
44789
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
70102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
24511
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
60814
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
06586
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
08834
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
30629
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
51088
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
20942
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
09592
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
57597
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
22508
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
71154
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
38931
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
91382
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
63717
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
45563
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
14362
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
2019 31284
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
85978
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
07188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
19120
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
81937
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
82297
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
95705
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
01783
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
68490
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
56266
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
67166
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
16289
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
63297
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
29202
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
77107
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
68355
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
75609
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
85507
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
15102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
17705
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
50545
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
12598
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
75074
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
54161
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
22382
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
97420
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
65694
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
59008
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
79918
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
51357
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
56690
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
2018 66017
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
23587
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
09530
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
31995
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
92295
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
93514
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
41967
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
75299
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
14845
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
76157
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
19854
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
09965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
48401
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
78023
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
84740
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
44371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
88323
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
09669
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
15817
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
32749
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
16268
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
77892
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
95786
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
91570
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
43841
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
59356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
69031
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
20833
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
69492
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
19672
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
28236
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
2017 82721
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
53349
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
98586
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
89148
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
72716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
88882
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
28294
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
13786
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
96993
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
32247
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
69010
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
45712
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
07831
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
79866
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
08181
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
31039
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
05488
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
11666
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
66937
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
11733
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
20464
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
05281
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
08020
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
34037
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
97164
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
79967
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
77333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
85139
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
66230
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
55570
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
09747
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
2016 48487
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
26361
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
89691
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
26609
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
60071
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
18292
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
35917
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
69450
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
31202
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
18443
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
83690
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
90511
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
11427
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
42398
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
49070
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
57878
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
91503
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
88570
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
61718
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
74248
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
98540
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
46412
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
26473
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
69111
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
29835
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
95471
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
45804
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
03248
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
75446
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
64182
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
74642
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
2015 70165
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
19387
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
74762
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
30754
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
21792
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
20484
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
07746
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
34665
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
10176
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
81556
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
48009
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
65874
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
16984
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
05900
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
85356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
95814
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
46722
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
25540
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
94703
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
63820
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
52414
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
17590
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
98120
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
95488
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
15890
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
79675
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
14709
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
75879
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
07059
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
27896
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
21574
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
2014 18133
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
29160
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
14696
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
77521
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
50815
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
85345
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
44050
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
09536
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
42534
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
10716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
36252
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
13146
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
16482
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
65034
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
70181
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
57055
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
91216
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
87375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
15841
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
31926
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
27778
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
36991
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
50864
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
40887
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
74199
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
32143
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
94263
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
73224
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
02228
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
86970
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
44282
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
2013 13987
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
55195
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
91840
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
18981
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
55039
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
69625
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
84108
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
43734
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
84480
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
04315
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
62407
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
40316
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
71448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
25509
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
81900
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
11391
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
69822
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
95963
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
13901
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
63052
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
59127
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
63833
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
34713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
22865
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
08904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
82009
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
46216
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
32219
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
08309
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
45579
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
66317
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
2012 70234
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
15453
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
14165
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
92296
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
88705
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
28192
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
24485
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
65787
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
59759
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
38562
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
67926
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
16447
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
75535
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
41486
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
27641
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
88533
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
51007
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
60909
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
15943
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
71146
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
67703
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
40669
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
39424
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
09676
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
37818
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
69615
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
51819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
11934
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
67776
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
03203
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
57830
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
2011 38728
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
41742
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
24644
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
57056
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
15167
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
52458
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
87962
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
16303
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
29252
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
12572
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
64206
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
09719
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
05730
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
14996
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
55290
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
83777
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
73429
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
09265
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
78259
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
31900
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
10103
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
93618
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
35070
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
59635
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
19804
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
60018
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
53567
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
97647
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
85288
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
72414
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
41960
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
2010 29605
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
12519
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
20823
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
40036
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
03190
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
76284
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
44284
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
12120
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
29988
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
68944
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
19446
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
14975
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
00127
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
63218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
70673
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
92395
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
47615
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
02640
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
02020
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
16971
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
65615
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
02000
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
12996
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
16141
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
00484
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
99883
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
77759
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
34963
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
86960
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
70732
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
21261
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
2009 92550
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
37386
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
77016
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
94167
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
33500
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
88958
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
24923
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
73429
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
67315
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
22639
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
91848
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
71750
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
17518
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
22474
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
81098
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
60466
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
35643
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
78046
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
47027
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
54179
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
07396
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
32399
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
65943
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
29050
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
06732
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
76545
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
72205
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
70282
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
32371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
83812
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
99738
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
2008 64122
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
37726
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
61759
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
70010
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
64558
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
42454
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
80894
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
96370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
71537
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
56259
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
65113
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
94266
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
93450
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
41511
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
67106
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
04583
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
87328
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
49648
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
26764
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
79218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
29365
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
66958
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
15151
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
30496
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
90298
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
77529
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
22585
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
96206
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
72459
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
24287
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
36524
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
2007 94817
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
25067
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
95154
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
03997
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
83226
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
91345
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
71554
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
39508
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
76546
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
72925
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
48123
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
84363
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
84906
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
53853
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
80834
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
79194
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
03869
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
22036
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
61475
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
14516
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
81505
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
87834
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
71718
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
10062
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
22050
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
18728
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
92003
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
91681
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
76809
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
34749
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
29487
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
2006 80526
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
59455
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
47925
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
99704
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
92067
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
93542
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
95196
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
83823
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
61902
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
18829
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
55332
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
75686
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
63680
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
93760
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
16504
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
25048
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
98153
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
80541
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
83073
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
96754
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
07210
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
61227
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
49657
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
62385
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
68361
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
08890
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
11405
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
34371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
32031
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
77153
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
62094
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
2005 24722
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
14922
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
20546
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
93735
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
66581
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
07718
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
93591
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
00200
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
31073
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
63349
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
48345
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
99402
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
68065
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
90920
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
44961
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
21488
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
09464
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
68965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
78993
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
54407
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
94274
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
52174
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
88609
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
80411
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
90260
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
06717
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
85994
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
99167
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
62963
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
66102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
84370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
2004 29306
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
56703
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
88444
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
87736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
00423
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
93259
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
11587
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
69223
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
26136
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
05527
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
69996
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
57580
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
39445
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
73495
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
88378
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
49665
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
73726
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
59948
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
30044
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
92513
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
55295
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
22119
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
86180
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
97021
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
24550
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
25579
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
33909
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
49680
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
73403
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
56121
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
23912
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
2003 70699
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
52834
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
07762
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
14165
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
91356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
80345
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
11269
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
82223
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
01302
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
38221
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
63222
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
65347
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
58829
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
84871
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
66325
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
92131
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
61964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
85838
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
46882
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
32371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
02621
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
54135
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
58466
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
31150
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
51616
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
29943
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
59885
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
32026
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
68207
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
69198
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
26029
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
Đầu Đuôi Loto Tổng