Bảng đặc biệt theo Tuần - Thống kê bảng đặc biệt tuần xổ số miền Bắc

Bảng đặc biệt tuần từ 01-01 đến 23-07-2024

Cuộn xuống down-arrow
T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 C.N
42932
Tổng 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
01/01
10956
Tổng 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
LC
02/01
62495
Tổng 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
LL
03/01
10240
Tổng 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
CC
04/01
38267
Tổng 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
05/01
72794
Tổng 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
LC
06/01
69618
Tổng 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
LC
07/01
91089
Tổng 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
CL
08/01
48877
Tổng 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
LL
09/01
73732
Tổng 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
10/01
28285
Tổng 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
CL
11/01
13113
Tổng 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
LL
12/01
68586
Tổng 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
CC
13/01
91138
Tổng 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
LC
14/01
63261
Tổng 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
15/01
95539
Tổng 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
LL
16/01
76553
Tổng 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
LL
17/01
54998
Tổng 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
LC
18/01
14609
Tổng 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
CL
19/01
70964
Tổng 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
CC
20/01
45819
Tổng 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
LL
21/01
36910
Tổng 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
LC
22/01
87441
Tổng 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
CL
23/01
61661
Tổng 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
24/01
77375
Tổng 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
LL
25/01
20347
Tổng 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
CL
26/01
61579
Tổng 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
27/01
68274
Tổng 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
LC
28/01
75346
Tổng 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
CC
29/01
08524
Tổng 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
CC
30/01
47666
Tổng 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
31/01
87444
Tổng 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
CC
01/02
28174
Tổng 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
LC
02/02
33389
Tổng 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
CL
03/02
13300
Tổng 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
CC
04/02
69876
Tổng 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
LC
05/02
91267
Tổng 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
06/02
67384
Tổng 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
CC
07/02
85852
Tổng 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
08/02
- - -
- 39100
Tổng 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
CC
13/02
17670
Tổng 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
LC
14/02
48331
Tổng 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
LL
15/02
34864
Tổng 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
CC
16/02
58294
Tổng 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
LC
17/02
39903
Tổng 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
CL
18/02
75801
Tổng 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
CL
19/02
57406
Tổng 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
CC
20/02
99937
Tổng 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
LL
21/02
82488
Tổng 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
CC
22/02
16053
Tổng 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
LL
23/02
57333
Tổng 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
LL
24/02
15545
Tổng 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
CL
25/02
27234
Tổng 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
26/02
36209
Tổng 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
CL
27/02
77645
Tổng 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
CL
28/02
39648
Tổng 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
CC
29/02
71961
Tổng 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
01/03
77433
Tổng 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
LL
02/03
17632
Tổng 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
03/03
58535
Tổng 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
LL
04/03
87122
Tổng 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
CC
05/03
32939
Tổng 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
LL
06/03
03047
Tổng 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
CL
07/03
71307
Tổng 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
CL
08/03
97041
Tổng 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
CL
09/03
98352
Tổng 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
10/03
68333
Tổng 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
LL
11/03
00212
Tổng 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
LC
12/03
91753
Tổng 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
LL
13/03
69169
Tổng 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
14/03
12334
Tổng 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
15/03
05667
Tổng 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
16/03
39399
Tổng 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
LL
17/03
78723
Tổng 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
CL
18/03
15636
Tổng 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
LC
19/03
35144
Tổng 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
CC
20/03
81866
Tổng 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
21/03
95371
Tổng 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
LL
22/03
59882
Tổng 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
CC
23/03
88274
Tổng 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
LC
24/03
16342
Tổng 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
CC
25/03
59619
Tổng 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
LL
26/03
20645
Tổng 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
CL
27/03
49879
Tổng 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
28/03
37869
Tổng 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
29/03
62135
Tổng 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
LL
30/03
36909
Tổng 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
CL
31/03
19052
Tổng 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
01/04
62909
Tổng 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
CL
02/04
67364
Tổng 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
CC
03/04
69389
Tổng 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
CL
04/04
72666
Tổng 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
05/04
00312
Tổng 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
LC
06/04
93374
Tổng 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
LC
07/04
30147
Tổng 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
CL
08/04
16510
Tổng 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
LC
09/04
14138
Tổng 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
LC
10/04
69356
Tổng 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
LC
11/04
12073
Tổng 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
LL
12/04
90649
Tổng 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
CL
13/04
71396
Tổng 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
LC
14/04
99369
Tổng 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
15/04
96850
Tổng 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
LC
16/04
90289
Tổng 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
CL
17/04
62904
Tổng 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
CC
18/04
26592
Tổng 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
LC
19/04
29379
Tổng 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
20/04
19980
Tổng 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
CC
21/04
15525
Tổng 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
CL
22/04
12681
Tổng 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
CL
23/04
69952
Tổng 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
24/04
36594
Tổng 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
LC
25/04
57620
Tổng 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
CC
26/04
25842
Tổng 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
CC
27/04
37696
Tổng 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
LC
28/04
15877
Tổng 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
LL
29/04
44624
Tổng 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
CC
30/04
72031
Tổng 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
LL
01/05
27567
Tổng 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
02/05
64857
Tổng 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
LL
03/05
90869
Tổng 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
04/05
80183
Tổng 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
CL
05/05
87661
Tổng 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
06/05
12317
Tổng 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
LL
07/05
56095
Tổng 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
LL
08/05
60325
Tổng 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
CL
09/05
78736
Tổng 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
LC
10/05
98076
Tổng 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
LC
11/05
54105
Tổng 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
CL
12/05
84396
Tổng 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
LC
13/05
16880
Tổng 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
CC
14/05
06926
Tổng 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
CC
15/05
61034
Tổng 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
16/05
51468
Tổng 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
CC
17/05
91322
Tổng 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
CC
18/05
14478
Tổng 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
LC
19/05
05966
Tổng 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
20/05
55200
Tổng 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
CC
21/05
39397
Tổng 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
LL
22/05
13182
Tổng 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
CC
23/05
70098
Tổng 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
LC
24/05
09743
Tổng 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
CL
25/05
53398
Tổng 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
LC
26/05
72578
Tổng 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
LC
27/05
47490
Tổng 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
LC
28/05
60031
Tổng 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
LL
29/05
98932
Tổng 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
30/05
06102
Tổng 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
CC
31/05
12612
Tổng 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
LC
01/06
27070
Tổng 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
LC
02/06
35024
Tổng 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
CC
03/06
86127
Tổng 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
CL
04/06
97856
Tổng 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
LC
05/06
66688
Tổng 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
CC
06/06
04651
Tổng 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
LL
07/06
63333
Tổng 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
LL
08/06
29226
Tổng 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
CC
09/06
44465
Tổng 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
CL
10/06
17409
Tổng 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
CL
11/06
86255
Tổng 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
LL
12/06
29826
Tổng 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
CC
13/06
80287
Tổng 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
CL
14/06
40369
Tổng 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
15/06
17597
Tổng 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
LL
16/06
00002
Tổng 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
CC
17/06
74990
Tổng 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
LC
18/06
37567
Tổng 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
19/06
81439
Tổng 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
LL
20/06
14296
Tổng 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
LC
21/06
24362
Tổng 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
CC
22/06
28501
Tổng 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
CL
23/06
50550
Tổng 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
LC
24/06
60082
Tổng 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
CC
25/06
04232
Tổng 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
26/06
51599
Tổng 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
LL
27/06
71368
Tổng 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
CC
28/06
78049
Tổng 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
CL
29/06
44529
Tổng 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
CL
30/06
94818
Tổng 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
LC
01/07
77620
Tổng 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
CC
02/07
38889
Tổng 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
CL
03/07
35313
Tổng 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
LL
04/07
49735
Tổng 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
LL
05/07
30003
Tổng 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
CL
06/07
04973
Tổng 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
LL
07/07
40957
Tổng 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
LL
08/07
09466
Tổng 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
09/07
81994
Tổng 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
LC
10/07
91323
Tổng 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
CL
11/07
92619
Tổng 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
LL
12/07
83060
Tổng 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
CC
13/07
81707
Tổng 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
CL
14/07
43030
Tổng 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
LC
15/07
79496
Tổng 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
LC
16/07
54959
Tổng 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
LL
17/07
12559
Tổng 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
LL
18/07
23877
Tổng 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
LL
19/07
01882
Tổng 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
CC
20/07
10190
Tổng 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
LC
21/07
15296
Tổng 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
LC
22/07
27364
Tổng 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
CC
23/07
Ngày Ch/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất từ 01-01-2024 đến 23-07-2024

Bộ số Số lượt về
96
6 lần
09
5 lần
32
5 lần
66
5 lần
67
5 lần
Bộ số Số lượt về
69
5 lần
89
5 lần
33
4 lần
52
4 lần
61
4 lần

Thống kê 2 số cuối GDB về ít nhất từ 01-01-2024 đến 23-07-2024

 • 08: 0 lần
 • 11: 0 lần
 • 14: 0 lần
 • 15: 0 lần
 • 16: 0 lần
 • 21: 0 lần
 • 28: 0 lần
 • 54: 0 lần
 • 58: 0 lần
 • 63: 0 lần
 • 72: 0 lần
 • 91: 0 lần
 • 93: 0 lần

Thống kê đầu đuôi, tổng GDB từ 01-01-2024 đến 23-07-2024

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 19 lần Đuôi 0: 19 lần Tổng 0: 19 lần
Đầu 1: 13 lần Đuôi 1: 14 lần Tổng 1: 20 lần
Đầu 2: 16 lần Đuôi 2: 24 lần Tổng 2: 17 lần
Đầu 3: 27 lần Đuôi 3: 17 lần Tổng 3: 20 lần
Đầu 4: 18 lần Đuôi 4: 22 lần Tổng 4: 19 lần
Đầu 5: 18 lần Đuôi 5: 15 lần Tổng 5: 26 lần
Đầu 6: 28 lần Đuôi 6: 24 lần Tổng 6: 19 lần
Đầu 7: 20 lần Đuôi 7: 21 lần Tổng 7: 26 lần
Đầu 8: 19 lần Đuôi 8: 14 lần Tổng 8: 18 lần
Đầu 9: 23 lần Đuôi 9: 31 lần Tổng 9: 17 lần