Bảng đặc biệt theo Tuần - Thống kê bảng đặc biệt tuần xổ số miền Bắc

Bảng đặc biệt tuần từ 01-01 đến 20-05-2024

Cuộn xuống down-arrow
T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 C.N
42932
Tổng 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
01/01
10956
Tổng 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
LC
02/01
62495
Tổng 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
LL
03/01
10240
Tổng 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
CC
04/01
38267
Tổng 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
05/01
72794
Tổng 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
LC
06/01
69618
Tổng 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
LC
07/01
91089
Tổng 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
CL
08/01
48877
Tổng 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
LL
09/01
73732
Tổng 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
10/01
28285
Tổng 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
CL
11/01
13113
Tổng 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
LL
12/01
68586
Tổng 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
CC
13/01
91138
Tổng 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
LC
14/01
63261
Tổng 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
15/01
95539
Tổng 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
LL
16/01
76553
Tổng 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
LL
17/01
54998
Tổng 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
LC
18/01
14609
Tổng 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
CL
19/01
70964
Tổng 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
CC
20/01
45819
Tổng 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
LL
21/01
36910
Tổng 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
LC
22/01
87441
Tổng 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
CL
23/01
61661
Tổng 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
24/01
77375
Tổng 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
LL
25/01
20347
Tổng 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
CL
26/01
61579
Tổng 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
27/01
68274
Tổng 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
LC
28/01
75346
Tổng 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
CC
29/01
08524
Tổng 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
CC
30/01
47666
Tổng 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
31/01
87444
Tổng 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
CC
01/02
28174
Tổng 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
LC
02/02
33389
Tổng 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
CL
03/02
13300
Tổng 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
CC
04/02
69876
Tổng 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
LC
05/02
91267
Tổng 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
06/02
67384
Tổng 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
CC
07/02
85852
Tổng 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
08/02
- - -
- 39100
Tổng 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
CC
13/02
17670
Tổng 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
LC
14/02
48331
Tổng 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
LL
15/02
34864
Tổng 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
CC
16/02
58294
Tổng 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
LC
17/02
39903
Tổng 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
CL
18/02
75801
Tổng 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
CL
19/02
57406
Tổng 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
CC
20/02
99937
Tổng 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
LL
21/02
82488
Tổng 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
CC
22/02
16053
Tổng 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
LL
23/02
57333
Tổng 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
LL
24/02
15545
Tổng 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
CL
25/02
27234
Tổng 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
26/02
36209
Tổng 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
CL
27/02
77645
Tổng 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
CL
28/02
39648
Tổng 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
CC
29/02
71961
Tổng 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
01/03
77433
Tổng 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
LL
02/03
17632
Tổng 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
03/03
58535
Tổng 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
LL
04/03
87122
Tổng 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
CC
05/03
32939
Tổng 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
LL
06/03
03047
Tổng 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
CL
07/03
71307
Tổng 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
CL
08/03
97041
Tổng 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
CL
09/03
98352
Tổng 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
10/03
68333
Tổng 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
LL
11/03
00212
Tổng 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
LC
12/03
91753
Tổng 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
LL
13/03
69169
Tổng 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
14/03
12334
Tổng 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
15/03
05667
Tổng 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
16/03
39399
Tổng 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
LL
17/03
78723
Tổng 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
CL
18/03
15636
Tổng 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
LC
19/03
35144
Tổng 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
CC
20/03
81866
Tổng 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
21/03
95371
Tổng 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
LL
22/03
59882
Tổng 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
CC
23/03
88274
Tổng 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
LC
24/03
16342
Tổng 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
CC
25/03
59619
Tổng 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
LL
26/03
20645
Tổng 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
CL
27/03
49879
Tổng 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
28/03
37869
Tổng 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
29/03
62135
Tổng 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
LL
30/03
36909
Tổng 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
CL
31/03
19052
Tổng 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
01/04
62909
Tổng 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
CL
02/04
67364
Tổng 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
CC
03/04
69389
Tổng 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
CL
04/04
72666
Tổng 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
05/04
00312
Tổng 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
LC
06/04
93374
Tổng 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
LC
07/04
30147
Tổng 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
CL
08/04
16510
Tổng 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
LC
09/04
14138
Tổng 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
LC
10/04
69356
Tổng 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
LC
11/04
12073
Tổng 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
LL
12/04
90649
Tổng 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
CL
13/04
71396
Tổng 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
LC
14/04
99369
Tổng 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
15/04
96850
Tổng 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
LC
16/04
90289
Tổng 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
CL
17/04
62904
Tổng 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
CC
18/04
26592
Tổng 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
LC
19/04
29379
Tổng 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
20/04
19980
Tổng 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
CC
21/04
15525
Tổng 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
CL
22/04
12681
Tổng 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
CL
23/04
69952
Tổng 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
24/04
36594
Tổng 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
LC
25/04
57620
Tổng 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
CC
26/04
25842
Tổng 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
CC
27/04
37696
Tổng 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
LC
28/04
15877
Tổng 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
LL
29/04
44624
Tổng 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
CC
30/04
72031
Tổng 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
LL
01/05
27567
Tổng 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
02/05
64857
Tổng 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
LL
03/05
90869
Tổng 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
04/05
80183
Tổng 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
CL
05/05
87661
Tổng 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
06/05
12317
Tổng 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
LL
07/05
56095
Tổng 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
LL
08/05
60325
Tổng 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
CL
09/05
78736
Tổng 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
LC
10/05
98076
Tổng 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
LC
11/05
54105
Tổng 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
CL
12/05
84396
Tổng 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
LC
13/05
16880
Tổng 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
CC
14/05
06926
Tổng 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
CC
15/05
61034
Tổng 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
16/05
51468
Tổng 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
CC
17/05
91322
Tổng 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
CC
18/05
14478
Tổng 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
LC
19/05
-
Ngày Ch/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất từ 01-01-2024 đến 20-05-2024

Bộ số Số lượt về
09
4 lần
52
4 lần
61
4 lần
67
4 lần
69
4 lần
Bộ số Số lượt về
74
4 lần
89
4 lần
32
3 lần
33
3 lần
34
3 lần

Thống kê 2 số cuối GDB về ít nhất từ 01-01-2024 đến 20-05-2024

 • 02: 0 lần
 • 08: 0 lần
 • 11: 0 lần
 • 14: 0 lần
 • 15: 0 lần
 • 16: 0 lần
 • 21: 0 lần
 • 27: 0 lần
 • 28: 0 lần
 • 29: 0 lần
 • 30: 0 lần
 • 43: 0 lần
 • 51: 0 lần
 • 54: 0 lần
 • 55: 0 lần
 • 58: 0 lần
 • 59: 0 lần
 • 60: 0 lần
 • 62: 0 lần
 • 63: 0 lần
 • 65: 0 lần
 • 72: 0 lần
 • 87: 0 lần
 • 90: 0 lần
 • 91: 0 lần
 • 93: 0 lần
 • 97: 0 lần

Thống kê đầu đuôi, tổng GDB từ 01-01-2024 đến 20-05-2024

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 12 lần Đuôi 0: 10 lần Tổng 0: 11 lần
Đầu 1: 9 lần Đuôi 1: 11 lần Tổng 1: 16 lần
Đầu 2: 9 lần Đuôi 2: 15 lần Tổng 2: 10 lần
Đầu 3: 20 lần Đuôi 3: 11 lần Tổng 3: 14 lần
Đầu 4: 16 lần Đuôi 4: 19 lần Tổng 4: 13 lần
Đầu 5: 11 lần Đuôi 5: 12 lần Tổng 5: 16 lần
Đầu 6: 19 lần Đuôi 6: 16 lần Tổng 6: 12 lần
Đầu 7: 16 lần Đuôi 7: 13 lần Tổng 7: 20 lần
Đầu 8: 13 lần Đuôi 8: 8 lần Tổng 8: 13 lần
Đầu 9: 11 lần Đuôi 9: 21 lần Tổng 9: 11 lần